top of page

ביטוח עבודות קבלניות

צילום מסך 2022-01-08 140248.jpg
פוליסת עבודות קבלניות היא הפוליסה העיקרית והחשובה ביותר ליזמים וקבלנים המבצעים עבודות הנדסיות כגון: הקמה, תמ"א, תשתית ובנייה וכו'.

ביצוע עבודות אלו כרוך בסיכונים רבים, מסובכים ומורכבים העלולים להעמיד את היזם/הקבלן בפני חבות משפטית ופיננסית כלפי גורמים חיצוניים, וביניהם: מזמיני עבודה, עובדים, בעלי הקרקע, רשויות, גורמים מממנים, קבלני משנה, צדדים שלישיים וכו'.
הביטוח מיועד לכסות את עבודות הפרויקט ואת החבויות הנלוות בגין ההקמה, כגון: אחריות כלפי צדדים שלישיים ואחריות כלפי העובדים באתר.
 
png-transparent-gold-arrow-arrow-gold-an

הפוליסה הסטנדרטית בנויה משלושה פרקים:
פרק א' (ביטוח העבודות): מכסה את עלות הקמת הפרויקט מחדש עקב אבדן או נזק, פתאומי ובלתי צפוי, שאינו מוחרג על פי הפוליסה.

פרק ב' (צד שלישי):  מכסה סכומים שהמבוטח יידרש לשלם על פי דין, בעקבות נזק פיזי שייגרם לגוף ו/או רכוש של צד שלישי.

פרק ג' (חבות מעבידים):  מכסה את אחריות המבוטח בגין נזק או מוות של מי מעובדי המבוטח, כתוצאה מתאונה שאירעה תוך כדי או עקב עבודתו בפרויקט, וכן כתוצאה ממחלה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו כאמור.
במידת הצורך ובתנאים מסוימים, ניתן להרחיב את הפוליסה גם עקב
נזקים תוצאתיים שעלולים להיגרם למבוטח, בעקבות נזק מכוסה (פרק ד').
תקופת הביטוח על פי הפוליסה הינה מרגע עלייה לקרקע                  ועד מסירת הפרויקט הסופי למזמין.
bottom of page