top of page
shutterstock_1818871274 (2).png

ביטוח סייבר

צילום מסך 2022-01-08 140248.jpg
פוליסת Cyber מעניקה כיסויים שונים ומגוונים, הן כהרחבה לפוליסה עסקית קיימת והן כפוליסת stand alone, כאשר את הפוליסה אנו בונים בצורת Tailor made, בהתאם לחשיפת החברה והסיכונים הממשיים שלה.

הפוליסה בנויה מ-3 פרקים:

פרק א'- חבות כלפי צדדים שלישיים המכסה את החברה, בגין:
 • גניבה, אבדן, מחיקה, שינוי או שידור של מידע השייך לצד שלישי שהמבוטח אחראי בגינו.
 • הפרת חוק או רגולציה להגנת הפרטיות
 • חדירה או שימוש בלתי מורשה ברשת המבוטח או רשת צד שלישי
 • מניעת שירות
 • הפצת וירוסים או תוכנות זדוניות
פרק ב'- נזקים פיננסיים ואבדן רווחים המכסה את החברה, בגין:
 • קנסות ועונשים.
 • שיפוי בגין אבדן כספים/רכוש בשל שימוש בלתי מורשה במערכות הארגון.
 • אירועי כופר (Ransomware).
 • אבדן רווחים והוצאות תפעול מוגדלות
פרק ב'- עלויות והוצאות שונות שהוצאו ע"י המבוטח, בגין:
 • יידוע נושאי/בעלי המידע (Notification Expenses).
 • שירותי מומחי IT ו Cyber, לצורך השגת שליטה מחדש במערכות.
 • הוצאות שכ"ט ליועצים משפטיים.
 • בירור וחקירת האירוע.
 • עלויות שחזור מידע ומערכות.

 

bottom of page