top of page

ביטוחי חבויות

צילום מסך 2022-01-08 140248.jpg
 
 המטרה העיקרית של ביטוחי החבויות היא לכסות את אחריותה החוקית של החברה כלפי גורמים חיצוניים לה, מפני נזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל שלה.

סעיף 65 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981, קובע כי "בביטוח אחריות חייב המבטח לשפות בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי...".
על מנת לממש את הכיסוי הביטוחי תחת פוליסה לביטוח אחריות כלשהי, נדרשת קיומה של חבות, קיומו של כיסוי לאותה חבות ושחריגי הפוליסה לא יחולו עליה, כאשר נטל ההוכחה לקיומה של אותה חבות- מוטלת על המבוטח עצמו.

פוליסת צד שלישי, הינה "הבסיס" של כל פוליסות האחריות, כאשר מטרתה לשפות את המבוטח עקב נזקים פיזיים שייגרמו לגוף ו/או לרכוש של צדדים שלישיים, עקב עיסוקו. עקב מגבלותיה/חריגיה של הפוליסה, פותחו ביטוחי חבויות נוספים "משלימים":
  • ביטוח חבות מעבידים- כיסוי החבות החוקית של החברה כלפי עובדיה, בגין היזק גופני או מוות למי מעובדי המבוטח, כתוצאה מתאונה או מחלה, שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח.
 
  • ביטוח חבות מוצר- הפוליסה נועדה לשפות את המבוטח במקרה בו עליו לשאת בתשלום לצד שלישי עקב נזק גוף ו/או רכוש הנובע מפגם במוצר שיוצר/שווק/תוקן/טופל/הותקן/הורכב/יובא על ידו- ולאחר שיצא מחזקתו הישירה.
 
  • ביטוח אחריות מקצועית- מטרת הפוליסה היא לשפות את החברה במקרה בו תמצא אחראית לנזק שייגרם לצד שלישי עקב "הפרת חובה מקצועית", שמקורה במעשה רשלנות, טעות או השמטה.
 
  • ביטוח דירקטורים ונושאי משרה- מטרת הפוליסה הינה שיפוי נושאי המשרה המכהנים בחברה (או שכיהנו בעבר), בגין נזק כספי בו יחויבו כלפי צדדים שלישיים, עקב תביעה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, עקב "מעשה שלא כדין" במסגרת תפקידם כדירקטורים/נושאי משרה "בכירים" בחברה (מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל כספים וכו').
 
  • ביטוח אחריות המוביל- הכיסוי נועד לשפות את החברה בעקבות אירוע תאונתי שקרה עקב מעשה או מחדל, ושגרם לנזק למטען השייך לצד שלישי, בהיותו מובל על גבי כלי רכב כמתואר ברשימת הפוליסה.

 
bottom of page